เด็กที่มีความต้องการพิเศษคือใคร

Exceptional Children หมายถึง เด็กที่มีลักษณะพิเศษ เรียก เด็กพิเศษ เด็กนอกระดับ เด็กผิดปกติ เด็กพิการ เด็กอปกติ โดยทั่วไปเรียก “เด็กพิเศษ”

เด็กพิเศษ หมายถึง เด็กปกติที่มีลักษณะทางกาย หรือ พฤติกรรม เบี่ยงเบนไปจากสภาพปกติ เช่น สติปัญญา อารมณ์ หรือสังคม มีผลต่อพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก

เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กที่ไม่อาจพัฒนาความสามารถได้เท่าที่ควร จากการเรียนการสอนตามปกติ มีสาเหตุจากสภาพความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ จำเป็นต้องจัดการศึกษาพอเศษให้เหมาะสมกับลักษณะและความต้องการของเด็ก

เด็กพิเศษต้องการบริการทางการแพทย์และการศึกษาพิเศษ เพื่อให้้สามารถ พัฒนาร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ไปในทางที่ดีใกล้เคียงปกติ

บทความที่น่าสนใจ

Home